Před plánovanou návštěvou showroomu se telefonicky ohlaste, děkujeme.

Zdroje vody a zdroje znečištění

Zdroje vody

Studna, vrt

Pokud studnu používáme jako zdroj pitné vody, měli bychom její technický stav a kvalitu vody pravidelně kontrolovat. Jako nechráněný zdroj vody může být po velkých deštích, jarním tání sněhu, dlouhodobém suchu nebo kvůli zemědělské činnosti znečištěna. Zhoršenou kvalitu vody nemusíme pouhým okem nebo chutí vůbec poznat. U nás je většina studniční vody znečištěna zejména dusičnany a nežádoucími bakteriemi.

vrt_clanek-voda

Kohoutková voda

Voda z vodovodu je nejrozšířenějším zdrojem vody v našich domácnostech. Její kontrola podléhá vyhlášce č. 252/2004 Sb. Sledováno je ale pouze 6 desítek látek. Další tisíce, které se ve vodě mohou objevit, nejsou monitorovány vůbec. S kvalitou a chutí dodávané vody nejsme vždy spokojeni. Kvůli technickému stavu a stáří rozvodné sítě k nám mnohdy doteče rezavá se zbytky písku nebo kalu. V dalších případech nám nevoní a nechutná, protože obsahuje příliš mnoho rizikového chloru nebo jiného zápachu z potrubí. Jsou také odběrná místa, která některý z limitů dané vyhláškou nesplňují (převážně z důvodu nadlimitního množství škodlivých dusičnanů). Jindy je voda nepitná po havárii a opravě potrubí nebo kvůli kontaminaci bakteriemi.

kohout_clanek-voda

Balená voda

Kvalitu balené vody ovlivňuje mimo jiné způsob případné doúpravy, obal, technologie plnění nebo správnost skladování. Negativně na vodu v PET obalech působí přímé denní světlo a teplota. Balená voda je v mnoha případech čerpána ze zdroje vodovodního. Její vysoká cena zbytečně zatěžuje rodinný nebo firemní rozpočet a proto by měla být používána pouze při cestování nebo jako náhradní zdroj vody při haváriích vodovodů či přírodních katastrofách. Plastové obaly a doprava vody k zákazníkovi se velmi podílí na znečistění životního prostředí.

panak_clanek-voda

 

Znečištění vody

HMOTNÉ NEČISTOTY

Ať čerpáte vodu ze studny nebo využíváte vodu z řadu, může obsahovat nežádoucí nečistoty. Po čištění studny nebo potrubí, se kvůli netěsnostem a mikrotrhlinkám mohou objevit rez, písek, kal apod. Mnohdy není tento jev zdravotně závadný, ale snižuje vizuální kvalitu vody a požitek z ní.

CHLOR

Chlor je vodárnami hojně využívaný pro jeho ekonomickou nenáročnost. Do pitné vody se tato chemikálie přidává pro její dezinfekční a oxidační účinky. Ničí nebezpečné bakterie a nečistoty. Ve spojení s těmito látkami se však stává toxickým a vydává nezaměnitelný zápach. Pro náš organismus a naše zdraví je škodlivý, ať již přímou konzumací, vdechováním nebo při sprchování. 

DUSIČNANY  / DUSITANY

Zdrojem dusičnanů jsou především netěsnící septiky a zemědělská činnost. Dusičnany jsou soli kyseliny dusičné, bohaté na dusík, a proto se používají jako hnojivo. Zdravotní problém u dusičnanů nastává ve chvíli, kdy je náš zažívací trakt redukuje na dusitany. Ty jsou toxické a podílejí se na tvorbě karcinogenních látek. Dusitany reagují s krevním barvivem a přeměňují ho na hemoglobin, který není schopen přenášet kyslík a organismus se „dusí“. Může nastat modrání kůže, závratě, bolesti hlavy, potíže s dýcháním až vnitřní zadušení. Největší riziko hrozí kojencům. 

TĚŽKÉ KOVY

Těžké kovy se do pitné vody dostávají vyluhováním z hornin, ale i z odpadů těžby a úpraven rud, odpadů z energetiky a z průmyslu. Arsen, jedovatý a toxický plyn, se v ČR vyskytuje především ve Středočeském plutonu a rudných nalezištích, např. na Šumavě, v Orlických horách, v Jeseníku, v Krušných horách, ale i v okolí Brna. Dlouhodobé používání vod s malými koncentracemi způsobuje chronická onemocnění. Arsen je karcinogen a způsobuje rakovinu kůže, plic a zvyšuje pravděpodobnost nádorů jater, ledvin a močového měchýře. Arsen často provází výskyt radonu. Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn, který se do podzemní vody uvolňuje z hornin s obsahem uranu a radia. Při používání vody v bytě se část radonu uvolňuje do ovzduší a vytváří zde krátkodobé produkty přeměny radonu, jejichž vdechování přispívá k ozáření osob. Častý výskyt vyšších hodnot je zjišťován například v okresech Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Plzeň - jih, Sokolov a Tachov. Dalším problémem ve vodě může být olovo a to především tam, kde jsou staré olověné rozvody pitné vody. Již v malém množství má olovo při chronickém působení negativní vliv na nervový systém, krev a na ledviny. Stejným zdrojem můžeme do organismu přijmout měď, což je měkký, ušlechtilý kov načervenalé barvy. Jeho zvýšené hodnoty mohou způsobit bolesti hlavy, břicha, zvracení či průjem a celkovou nevolnost. V přírodě jsou zdroje znečištění spíše vzácné, především v oblastech rudných ložisek a bývalé těžby (oblast Měděnce v Krušných horách). Kadmium je karcinogen s teratogenními účinky (poškození plodu). Narušuje metabolismus ostatních kovů, poškozuje ledviny, kostní tkáň, imunitní i kardiovaskulární systém. V lidském těle se hromadí hlavně v ledvinách a játrech, přičemž příjem i velmi malých dávek tohoto kovu může vést k selhání ledvin. 

ŽELEZO

Nejrozšířenější kovový prvek. Jeho přítomnost způsobuje především technologické závady. Sloučeniny železa ve vodě způsobují rezavé nebo načervenalé skvrny a usazeniny. Železo tak ovlivňuje barvu a chuť vody k pití. I když z hygienického hlediska železo nepředstavuje problém, z výše uvedených důvodů je nutné jeho odstranění. 

MANGAN

Ve vodě se často vyskytuje v kombinaci se železem. Do vody se dostává z hornin v půdě a projevuje se mastnými skvrnami a černými usazeninami. Nadlimitní množství prvku tedy ovlivňuje nejen chuť a barvu vody určené k pití, ale způsobuje technické závady, protože se usazuje v trubkách a poškozuje a zkracuje živostnost v domácnosti nebo firmě instalovaných zařízení. 

PESTICIDY

Pesticidy jsou přípravky nejčastěji užívané k hubení rostlinných a živočišných škůdců, k ochraně rostlin, atd. Vliv pesticidů na přirozené fungování ekosystému a zdraví člověka není příznivý. Studie naznačují, že mnoho pesticidů používaných v dnešní době může působit toxicky na vývoj nervové soustavy, přičemž poškození může být vážné a nevratné. Řada pesticidů narušuje hormonální systém člověka a živočichů. Mezi nežádoucí důsledky nadměrného nebo nesprávného používání pesticidů patří hynutí včel, kontaminace povrchových vod, narušení ekosystému nebo jejich kumulace v živých systémech (např. DDT se v polovině 20. století používala masově po celém světě včetně Československa. Pozdější výzkumy odhalily, že se jedná o těžko odbouratelný perzistentní a bioakumulativní jed. U nás bylo používání DDT zakázáno v roce 1975). 

BAKTERIE

Při ověřování mikrobiologické nezávadnosti vody se nehledají původci způsobující známá onemocnění přenášená vodou (tyfus, infekční zánět jater, průjmová onemocnění, apod.). Bylo by to technicky, časově i finančně neúnosné. Proto se všude ve světě používá metoda tzv. indikátorů fekálního znečištění, při které se hledají bakterie žijící ve střevním traktu člověka a teplokrevných živočichů (Escherichia coli, enterokoky, Clostridium perfringens). Pokud se ve vodě najdou některé z těchto bakterií, je podezření, že voda přišla do kontaktu s lidskými nebo zvířecími výkaly či zbytky živočichů, a že může obsahovat patogenní bakterie a viry. Aby mohla být voda považována za nezávadnou, nesmí obsahovat žádnou z uvedených bakterií. Nulový limit platí i pro koliformní bakterie, které ale už dnes nejsou považovány za spolehlivý indikátor fekálního znečištění, protože představují neškodné, saprofytické bakterie, osidlující sice střevní trakt, ale žijící běžně i v půdě. Stanovení heterotrofních bakterií jako počtů kolonií při teplotách 22 ˚C a 36 °C patří k historicky prvním vyšetřovaným mikrobiologickým ukazatelům jakosti. Jedná se o bakterie, které jsou přirozeně přítomné ve vodním prostředí a ve vodě se běžně za vhodných podmínek rozmnožují. Dnes už nejsou považovány za zdravotně významné ukazatele; jejich limitní hodnoty byly stanoveny empiricky před více než 100 lety. 

FARMACEUTIKA / KOSMETIKA / ČISTICÍ PROSTŘEDKY

Zbytky látek například z antikoncepce, analgetik, antidepresiv, ale také látky z kosmetických, nebo čistících prostředků, zůstávají v odpadních vodách a ovlivňují vodní ekosystém a potravní řetězec. Vodou a potravou se dostávají do organismu a negativně ovlivňují naše zdraví. 

Výběrem vhodné moderní technologie můžete odstranit nežádoucí látky z vody.