Před plánovanou návštěvou showroomu se telefonicky ohlaste, děkujeme.

Informace pro kupující RO

woman-drinking-water-1458671

Reverzní osmóza z pitné vody odstraňuje nežádoucí látky, které hygienická norma sleduje. Odstraňuje ale i značné množství dalších nedefinovaných průmyslových chemikálií a anorganických látek, které nejsou v současné době monitorovány nebo je finančně velmi náročné je sledovat. Odstranění těchto rozpuštěných látek umožňuje technologie polopropustné membrány s otvory o velikosti 0.0001µm (mikronu). Pro představu se jedná o póry velikosti 1/1.000.000 (jedna milióntina) tloušťky lidského vlasu. Tak se chemické nečistoty spolehlivě zachytí na polopropustném materiálu a odstraní se do odpadu s účinností 90-99 % v závislosti na místních podmínkách a celkovém stupni znečištění. Máte tedy jistotu, že se jedná o vodu zbavenou většiny nežádoucích chemických látek. 

V ČR se jedná především o sloučeniny dusičnanů, arzen, látky vyvolávající poruchy endokrinního systému a mnohé další syntetické a těkavé organické chemikálie. V posledních letech se také intenzivně diskutuje o problematice farmaceutik (hormonů, antidepresiv, analgetik) a jejich negativního vlivu na člověka. Do zdrojů pitné vody se mohou dostat prostřednictvím recyklace odpadních vod. Technologie polopropustné membrány ve značné míře odstraní i tyto škodlivé látky. Mezi další nečistoty, které membrána odstraní, patří zejména železo, mangan, azbest, olovo, kadmium, baryum, radium, stroncium, baryum, hliník apod.

Vyčištěná voda následně prochází přes mineralizační náplň za účelem zajištění vhodného pH upravené vody. Výstupní hodnota pH by vždy měla být minimálně 6,5. Doporučené rozmezí je 6,5 – 9,5. Upravená voda vykazuje nižší hladiny rozpuště ných minerálů a zcela rozpuštěných pevných částic (TDS), nižší hladinu vápníku a hořčíku, střední až vysoké hladiny alkaličnosti, neutrální nebo zásaditý pH faktor a není korozivní. V ČR řeší problematiku pitné vody vyhláška č. 252/2004, kterou jsou stanoveny hygienické limity mikrobiologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů pitné vody. Tato vyhláška mimo jiné stanovuje též určité rozpětí doporučeného množství anorganických minerálů, hlavně však vápníku a hořčíku v pitné vodě. Musíme se zde však zmínit, že množství minerálů ve vodě je ovlivněno lokálními geologickými podmínkami. Existují značné rozdíly mezi jednotlivými lokalitami. V některých jsou hodnoty silně podlimitní a v některých naopak nadlimitní. Voda, která vykazuje absenci anebo nižší hodnoty vápníku a hořčíku se v přírodě vyskytuje po celém světě. Běžně se používá v mnoha vodovodních a centrálních systémech a rovněž se prodává jako voda balená určená ke konzumaci. Tyto zdroje přírodně měkké vody mají nižší nebo srovnatelné koncentrace vápníku anebo hořčíku, jako voda upravená filtrací přes polopropustnou membránu. Výhoda vody získané změkčením z vody tvrdé, oproti přírodní vodě měkké, je její neagresivnost a optimální pH faktor. Názory světových odborných kapacit zabývajících se vlivem vody na lidské zdraví se v otázce stanovení množství obsahu minerálů v pitné vodě různí.

Světová zdravotnická organizace WHO se v roce 2003 shodla, že nejsou důvodné podklady pro striktní stanovení množství anorganických minerálů v pitné vodě, a proto třeba konkrétně v USA a mnoha dalších i evropských zemích norma jejich množství v pitné vodě nepředepisuje. Je na místě uvést, že lidský organismus vstřebává převážně organické minerály, které jsou obsažené v potravě. Otázku dostatečného množství vápníku, hořčíku a ostatních potřebných minerálů nezbytných pro lidské zdraví řeší příjem potravy. V případě nevyvážené stravy a tím sníženého příjmu minerálů, existují adekvátní doplňky určené k doplnění denní doporučené dávky do organismu. Tyto minerály jsou vázány na organický nosič a jsou tudíž snadno zabudovány do tkání. V protikladu pak působí masivní reklama k podpoře pití balených minerálních vod a jejich nadměrná konzumace. Jsou prokázány negativní vlivy na organismus při trvalé konzumaci silně mineralizované vody (usazováním nevstřebaných minerálů v orgánech a cévách dochází k plíživému efektu poškozování organismu). Současně je také prokázáno, že v oblastech s výskytem vody s naprostým nedostatkem minerálů žijí lidé naprosto zdravě a dožívají se vysokého věku. Enormní nárůst civilizačních chorob, konkrétně rakoviny a alergií, je též přisuzováno požívání kontaminované pitné vody. A proto filtrací odstraněné stopové prvky kovů a sloučenin s prokázaným toxickým účinkem na lidské zdraví stojí v protikladu s efektem následného snížení hodnot vápníku nebo hořčíku.

Spotřebitel na základě svých priorit ve svém důsledku volí způsob ochrany svého zdraví a rozhoduje, zda převezme do vlastních rukou ochranu svého zdraví anebo se spoléhá na deklarování oficiálních představitelů o nezávadnosti vody ve veřejných vodovodních řádech. Kupujete toto zařízení po zralém zvážení všech rizik, které přináší současný rozvoj civilizace. Zařadili jste se tím mezi miliony jedinců na naší planetě, kteří převzali odpovědnost za své zdraví, a kteří se nespoléhají na ujišťování veřejných a státních zástupců o dodržování stanovených norem pro pitnou vodu ve veřejných vodovodech. Oprostili jste se tím také od neustálého nákupu balené vody, která by ve své podstatě měla sloužit pouze v místech, kde se nenachází jiný zdroj vody, a o jejíž 100% kvalitě a nezávadnosti by se dalo polemizovat.


Na základě Vašeho rozhodnutí získáváte zařízení, které Vám umožňí snadný přistup k čisté, a v poměru ke kvalitě, levné vodě přímo v pohodlí Vašeho domova. Je ale na místě zdůraznit, že i když Vaše zařízení vyžaduje minimální údržbu, je třeba dodržovat několik zásad pro jeho správný a bezchybný provoz. Jedna z nich se týká intervalu mezi jednotlivými odběry vody. Jestliže interval mezi odběry přesáhne 24 a více hodin je třeba nechat vodu odtékat cca 1 minutu. Po této době dojde k proplachu zařízení a jeho uvedení do provozního stavu. Po tomto proplachu je odebíraná voda požadované kvalitě. Jestliže zařízení nebylo používáno déle jak jeden týden, doporučujeme vypustit zásobník, aby došlo k napuštění čerstvé vody. Další neméně důležitá zásada se týká intervalu výměny filtračních vložek. Jen dodržováním těchto zásad můžeme garantovat dokonalou a správnou funkci k Vaší plné spokojenosti. Servisní interval pro běžnou domácnost o 2-4 členech je na doporučení výrobce a našich letitých zkušenostech s provozem obdobných systémů nastaven na 1 x 12 měsíců. Životnost filtračních vložek může být přímo ovlivněna lokálními podmínkami a množstvím odebrané vody. Termíny výměny filtračních vložek (není-li dohodnuto jinak) sledujeme a pravidelně Vás s časovým předstihem upozorníme.

Vyjádření o polopropustné membráně EUFIC (Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC), nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné). http://www.eufic.org/article/cs/page/FTARCHIVE/artid/membranova-filtrace-kvality-potravin/.